07 • 01 • 24

นายพงษ์ จินาพันธ์ - นางถนอมศรี จินาพันธ์

นายวัลลภ วิตนากร - นางสุวรรณา วิตนากร

มีความยินดีขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติเนื่องใน
พิธีหมั้นและยกน้ำชา

นางสาวพนารัตน์ จินาพันธ์

และ

นายวิศรุต วิตนากร

WHEN

SUNDAY,JANUARY 7th 2024
08:00 AM ENGAGEMENT CEREMONY
09:30 AM CHINESE TEA CEREMOY
AT ATELIER FLOOR, CAPELLA BANGKOK

WHEN

SUNDAY,JANUARY 7th 2024
AT 11:30 AM SIT DOWN LUNCH
AT BALLROOM, CAPELLA BANGKOK

PLEASE JOIN US FOR
SIT DOWN LUNCH TO CELEBRATE

PLEASE KINDLY REPLY
BEFORE DECEMBER 7th 2023

VENUE

CAPELLA BANGKOK

DRESS CODE

#PangSandWedding